image

» Quản Trị Đại Học

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho cơ sở giáo dục?

– Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục tiêu mang lại những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết cho đội ngũ nhân sự lãnh đạo/quản lý với tầm nhìn rộng, có khả năng làm việc độc lập, thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt là có kiến thức quản trị đại học hiện đại theo chuẩn mực quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị tại các cơ sở giáo dục.

– IMRT với thế mạnh trực thuộc ĐHQG-HCM – là một trong những đơn vị tiên phong trên cả nước tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về các phương thức quản trị đại học bao gồm việc học tập kinh nghiệm quản trị từ các cơ sở giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.

2. Đối tượng cần học?

 • Đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp trường
 • Đội ngũ quản lý các phòng ban chức năng, khoa
 • Đội ngũ nhân sự được quy hoạch

3. Nội dung đào tạo chính

 • Cung cấp kiến thức nền tảng về lãnh đạo và quản trị đại học
 • Cập nhật các xu hướng hiện đại trong lãnh đạo và quản trị đại học
 • Trang bị các công cụ, phương pháp để xây dựng và triển khai các hoạt động lãnh đạo và quản trị đại học
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị đại học, hội nhập quốc tế

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Đội ngũ nhân sự lãnh đạo, quản lý, quy hoạch được trang bị kiến thức, công cụ và kỹ năng trong quản trị đại học; nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị đại học.

5. Các khóa học và lộ trình

KHỐI KIẾN THỨC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

 • Nền tảng kiến thức về giáo dục đại học và quản trị đại học
 • Kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đơn vị
 • Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược thành công và hiệu quả
 • Kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và quản trị đại học
 • Kỹ năng, phương pháp giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của lãnh đạo

KỸ NĂNG HỖ TRỢ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

 • Tư duy phản biện (Critical Thinking)
 • Phương pháp ra quyết định (Decision Making)
 • Quản lý dự án giáo dục đại học
 • Ứng dụng CNTT trong quản lý (xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục)
 • Đổi mới sáng tạo trong quản trị đại học