image

» CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XẾP HẠNG

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho cơ sở giáo dục?

– Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những chủ trương quan trọng của Bộ GD&ĐT, và đã được các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai trong những năm gần đây với mục đích: (1) Cải tiến chất lượng toàn diện các lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục, (2) Nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng đào tạo và phục vụ, (3) Sẵn sàng đáp ứng các bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, xu hướng xếp hạng đại học (University Ranking) cũng được các trường bắt đầu quan tâm và từng bước khẳng định thương hiệu nhà trường đối với cộng đồng, xã hội trong và ngoài nước.
– IMRT cung cấp các khóa tập huấn chuyên sâu về đảm bảo chất lượng các hoạt động tại cơ sở giáo dục, đồng thời có những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tốt (best practice) trong công tác kiểm định, xếp hạng đại học nhằm giúp cơ sở giáo dục đạt được những mục tiêu đã đề ra.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trường
 • Lãnh đạo, quản lý các phòng ban, đơn vị
 • Lãnh đạo các khoa/bộ môn, giảng viên
 • Nhân viên các phòng ban

3. Nội dung đào tạo chính

 • Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
 • Đảm bảo chất lượng các lĩnh vực hoạt động (đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng,…)
 • Các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo trong nước và quốc tế
 • Kinh nghiệm triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài
 • Xếp hạng đại học

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Học viên có được kiến thức, kỹ năng và các cách thức phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.
 • Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động liên quan đến kiểm định và xếp hạng đại học để áp dụng tại cơ sở giáo dục

5. Các khóa học và lộ trình

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Phương pháp xây dựng và rà soát chương trình đào tạo, đề cương môn học
 • Phương pháp xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
 • Phương pháp thiết kế và triển khai hoạt động dạy – học, hoạt động kiểm tra/đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
 • Xây dựng và đánh giá chất lượng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi
 • Xây dựng ma trận, cấu trúc đề thi đánh giá kết quả học tập hoặc đánh giá năng lực người học
 • Kinh nghiệm triển khai công tác khảo thí tại cơ sở giáo dục đại học
 • Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Tiếp cận và triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế (AUN, ABET, FIBAA, ASIN, MOET)
 • Tự đánh giá cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của MOET
 • Tự đánh giá cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA
 • Tự đánh giá cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN
 • Tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của ASIIN
 • Tư vấn chuyên sâu công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn MOET, AUN, FIBAA

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Xây dựng, triển khai các KPIs phục vụ quản trị cơ sở giáo dục
 • Đảm bảo chất lượng về hoạt động Nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục
 • Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục
 • Đảm bảo chất lượng về hoạt động Quan hệ đối ngoại tại cơ sở giáo dục
 • Cách thức phát triển các chương trình hợp tác quốc tế
 • Triển khai các hoạt động Thanh tra/kiểm tra giáo dục tại cơ sở giáo dục
 • Hoạt động phục vụ cộng đồng tại cơ sở giáo dục

XẾP HẠNG GIÁO DỤC

 • TÌm hiểu các bảng xếp hạng cơ sở giáo dục trong nước và thế giới
 • Các giải pháp nâng thứ hạng trường đại học trong các bảng xếp hạng quốc tế
 • Cách thức thu thập dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học